“…En ik die altijd dacht dat men, om modern te zijn moest ruime gedachten hebben en kunnen aannemen dat een ander anders kan oordelen dan gij zelf!…”

Huib Hoste, “Antwoord op een open brief” 1924 De Stijl,
John Rädecker
john rädecker. gezicht.
(zandsteen hoogte ± 40 c.m., 1929).
スクロールできます

Diversiteit en Inclusiviteit

Diversiteit is verscheidenheid, en inclusiviteit is tolerantie.

NL – Original Text

CODE:
“…En ik die altijd dacht dat men, om modern te zijn moest ruime gedachten hebben en kunnen aannemen dat een ander anders kan oordelen dan gij zelf!…”

Huib Hoste, “Antwoord op een open brief” 1924 De Stijl,

“Onze tijd” for Huib Hoste

Deze tekst is geschreven als reactie op een open brief van Huib Hoste aan Theo van Doesburg. In het begin van de 20e eeuw woedde er in Nederland een ​​felle discussie over abstracte kunst. Theo van Doesburg, hoofdredacteur van het tijdschrift De Stijl, betoogde dat abstracte kunst de enige juiste kunstvorm was. Hoste daarentegen was van mening dat het belangrijk was om verschillende artistieke uitingen te waarderen.

Religie en kunst: Hoste verweert zich tegen kritiek van van Doesburg dat hij in het tijdschrift De Stijl opzettelijk religieuze gevoelens verborgen hield. Hoste voerde aan dat hij bij het bespreken van architectuur in het algemeen in De Stijl geen behoefte voelde om zijn religieuze overtuigingen te uiten. Daarentegen vond hij het belangrijk om bij het bekritiseren van de kunst van de katholieke kerk zijn standpunt als katholiek kenbaar te maken om duidelijk te maken dat zijn kritiek niet op religieuze vooroordelen was gebaseerd.

Abstracte kunst: Hoste stond open voor de mogelijkheden van abstracte kunst, maar geloofde niet dat het de enige juiste artistieke weg was. Hoste zag de evolutie naar abstracte kunst, zoals te zien in het werk van pioniers als Cézanne, van Gogh en Picasso, als een proces dat ook andere kunstenaars, die door opvoeding en omgeving nog steeds vasthielden aan oude kunstopvattingen, zou beïnvloeden. Hoste vond het belangrijk om deze diversiteit aan artistieke uitingen te erkennen en te waarderen.

De Stijl: Hoste sympathiseerde met de ideeën van het tijdschrift De Stijl, maar was het niet met alles eens. Hoste nam afstand van een verklaring van De Stijl waarin alle religie werd afgewezen en weigerde te tekenen. Hoste was van mening dat het belangrijk was om verschillende meningen te tolereren en verschillende perspectieven te respecteren.

Deze tekst geeft ons een glimp op van de discussies over kunst in het begin van de 20e eeuw. Het debat tussen Hoste en van Doesburg roept belangrijke kwesties op die ook vandaag de dag nog steeds worden bediscussieerd, zoals de rol van abstracte kunst, de relatie tussen religie en kunst, en diversiteit in de kunst.

Deze uitspraak benadrukt het belang van diversiteit en tolerantie in de kunst. Hoste’s boodschap dat het belangrijk is om mensen met verschillende meningen te respecteren, is ook in de hedendaagse samenleving relevant en benadrukt universele waarden die nog steeds gelden.

多様性と寛容性

ダイバーシティーは多様性でありインクルージョンはそれを受け入れる寛容性である

JP*

CODE:
“そして、現代人であるためには、広い考えを持ち、他の人が自分と違う判断をすることを受け入れることができなければならないと常々思っていました。 おもうに 汝自身よりも!”

Huib Hoste, “Antwoord op een open brief” 1924 De Stijl,

“Onze tijd” for Huib Hoste

この文章は、Huib Hoste が Theo van Doesburg からの公開書簡への回答として書かれたものです。20世紀初頭のオランダでは、抽象芸術をめぐって激しい議論がされていました。De Stijl 誌を主宰する Theo van Doesburg は、抽象芸術を唯一の正しい芸術形式であると主張していました。一方、Hoste は、様々な芸術表現を評価することが重要であると考えていました。

宗教と芸術の関係: Hosteは、van Doesburgから、De Stijl誌で意図的に宗教的感情を隠したと批判されたことに反論します。Hosteは、De Stijl誌で建築一般について論じる際に、宗教的信念を表明する必要性を感じなかったと述べています。一方、カトリック教会の芸術を批判する際には、自身のカトリック教徒としての立場を表明することで、宗教的偏見に基づいた批判ではないことを明らかにすることが重要だと考えていました。

抽象芸術: Hosteは、抽象芸術の可能性を肯定する一方で、それが唯一の正しい芸術の道であるとは考えていません。Hosteは、Cezanne、van Gogh、Picassoなどの先駆者たちの作品に見られる、抽象芸術への進化が、教育や環境によってまだ古い芸術観にとらわれている他の芸術家にも影響を与えていると考えています。Hosteは、このような多様な芸術表現を認め、評価することが重要だと考えていました。

De Stijl: Hosteは、De Stijl誌の理念に共感している一方で、すべての点において賛同しているわけではありません。Hosteは、De Stijl誌がすべての宗教を否定するような内容の声明書を発表したことに反発し、署名を拒否しました。Hosteは、異なる意見を持つことを許容し、多様な視点を尊重することが重要だと考えていました。

このテキストには、20世紀初頭における芸術をめぐる議論を垣間見ることができます。Hosteとvan Doesburgの間の論争は、抽象芸術の役割、宗教と芸術の関係、芸術における多様性など、現代でもなお議論されている重要な問題を提起しています。

この発言は、芸術における多様性と寛容性の重要性を訴えています。現代社会においても、異なる意見を持つ人々を尊重することが重要であるというHosteのメッセージは、現在の私たちにとっても普遍的な価値を示唆しています。

diversité et inclusion

La diversité est la variété et l’inclusion est la tolérance.

FR

CODE:
“…Et moi qui ai toujours pensé que pour être moderne, il fallait avoir l’esprit ouvert et pouvoir accepter qu’un autre puisse juger différemment de vous-même !…”

Huib Hoste, “Antwoord op een open brief” 1924 De Stijl,

“Onze tijd” for Huib Hoste

Ce texte est écrit en réponse à une lettre ouverte de Huib Hoste à Theo van Doesburg. Au début du XXe siècle, une féroce controverse faisait rage aux Pays-Bas sur l’art abstrait. Theo van Doesburg, rédacteur en chef du magazine De Stijl, a soutenu que l’art abstrait était la seule forme d’art juste. Hoste, en revanche, était d’avis qu’il était important d’apprécier différentes expressions artistiques.

Religion et art : Hoste se défend contre les critiques de van Doesburg selon lesquelles il a délibérément caché ses sentiments religieux dans le magazine De Stijl. Hoste a fait valoir qu’en discutant de l’architecture en général dans De Stijl, il ne ressentait pas le besoin d’exprimer ses convictions religieuses. En revanche, lorsqu’il critiquait l’art de l’Église catholique, il jugeait important de faire connaître sa position de catholique afin de montrer clairement que sa critique n’était pas basée sur des préjugés religieux.

Art abstrait : Hoste était ouvert aux possibilités de l’art abstrait, mais ne croyait pas qu’il s’agissait de la seule voie artistique juste. Hoste a vu l’évolution vers l’art abstrait, comme on le voit dans le travail de pionniers tels que Cézanne, van Gogh et Picasso, comme un processus qui influencerait également d’autres artistes, encore liés par l’éducation et l’environnement à de vieilles conceptions artistiques. Hoste a jugé important de reconnaître et d’apprécier cette diversité d’expressions artistiques.

De Stijl : Hoste sympathisait avec les idées du magazine De Stijl, mais n’était pas d’accord sur tout. Hoste a pris ses distances par rapport à une déclaration de De Stijl rejetant toute religion et a refusé de signer. Hoste était d’avis qu’il était important de tolérer différentes opinions et de respecter différents points de vue.

Ce texte nous donne un aperçu des débats sur l’art au début du XXe siècle. Le débat entre Hoste et van Doesburg soulève des questions importantes qui font encore l’objet de discussions aujourd’hui, telles que le rôle de l’art abstrait, la relation entre la religion et l’art, et la diversité dans l’art.

Cette déclaration souligne l’importance de la diversité et de la tolérance dans l’art. Le message de Hoste selon lequel il est important de respecter les personnes ayant des opinions différentes est également pertinent dans la société actuelle et met l’accent sur des valeurs universelles qui sont toujours d’actualité.

Diversity and inclusion

Diversity is variety, and inclusion is the tolerance to accept it.

EN

CODE:
“…And I, who always thought that in order to be modern, one had to have broad-mindedness and be able to accept that others can judge differently than yourself!…”

Huib Hoste, “Antwoord op een open brief” 1924 De Stijl,

“Onze tijd” for Huib Hoste

This text is written in response to an open letter from Huib Hoste to Theo van Doesburg. In the early 20th century, a fierce debate raged in the Netherlands about abstract art. Theo van Doesburg, editor-in-chief of the magazine De Stijl, argued that abstract art was the only true form of art. Hoste, on the other hand, believed that it was important to appreciate different artistic expressions.

Religion and art: Hoste defends himself against criticism from van Doesburg that he deliberately hid his religious feelings in the magazine De Stijl. Hoste argued that when discussing architecture in general in De Stijl, he did not feel the need to express his religious beliefs. On the other hand, when criticizing the art of the Catholic Church, he felt it was important to make his position as a Catholic known in order to make it clear that his criticism was not based on religious prejudice.

Abstract art: Hoste was open to the possibilities of abstract art, but did not believe that it was the only true path in art. Hoste saw the evolution towards abstract art, as seen in the work of pioneers such as Cézanne, van Gogh, and Picasso, as a process that would also influence other artists, still bound by education and environment to old artistic concepts. Hoste believed that it was important to recognize and appreciate this diversity of artistic expression.

De Stijl: Hoste sympathized with the ideas of the magazine De Stijl, but did not agree with everything. Hoste distanced himself from a statement by De Stijl that rejected all religion and refused to sign it. Hoste believed that it was important to tolerate different opinions and respect different perspectives.

This text offers a glimpse into the debates surrounding art in the early 20th century. The dispute between Hoste and van Doesburg raises important issues that are still being discussed today, such as the role of abstract art, the relationship between religion and art, and diversity in art.

This statement highlights the importance of diversity and tolerance in art. Hoste’s message that it is crucial to respect people with different opinions is also relevant in today’s society and emphasizes enduring universal values.

Fragments of Fragment

Henriette Willebeek le Mair, 1923

 原文中に登場するアーティスト。

アーティストは、20世紀初頭のヨーロッパ美術界において重要な役割を果たしました。彼らの作品は、抽象芸術の発展に大きく貢献しました。

Hosteは、これらのアーティストの作品を高く評価していました。彼は、彼らの作品が芸術表現の可能性を広げてくれたと考えていました。

Paul Cézanne (1839-1906):
フランスのプロヴァンスの画家で、 印象派運動の一時期のメンバーであり、ポスト印象派キュビスムの先駆者と考えられています。
Mont Sainte-Victoire avec grand pin (1887).
Vincent van Gogh (1853-1890):
オランダの画家。ポスト印象派の代表的な人物であり、鮮やかな色彩と力強い筆致で知られています。
Pablo Picasso (1881-1973):
スペインの画家。キュビズムの創始者であり、20世紀最も影響力のある芸術家の一人です。
Georges Braque (1882-1963):
フランスの画家。キュビズムの創始者の一人であり、ピカソと共にキュビズムを發展させました。
Kazimir Malevich (1879-1935):
ロシアの画家。シュプレマティズムの創始者であり、抽象芸術の重要人物の一人です。
Piet Mondrian (1872-1944):
オランダの画家。ネオプラスティシズムの創始者であり、抽象芸術の重要人物の一人です。
Alexander Archipenko (1880-1962):
ウクライナ出身の彫刻家。キュビズムの影響を受けた作品で知られています。
Jan Rädecker (1885-1956):
オランダの彫刻家。表現主義の影響を受けた作品で知られています。
Jan van Lunteren (1882-1951):
オランダの彫刻家。抽象的な作品で知られています。