Fragments of IJzerwinkel キリスト教における色

message from Huib Hoste

De roeping…

Sint-Medarduskerk
Pastorijstraat, 8940 Wervik
c. begin 13de eeuw~
ceiling-pillar_IJzerwinkel Huib Hoste
IJzerwinkel en Woonhuis 1920
Post-WWI reconstruction
スクロールできます

De Betekenis van Kleuren in het Christendom

De roeping…

NL

Christelijke kleuren hebben religieuze symbolen en betekenissen. De combinatie van kleuren speelt een belangrijke rol in het ontwerp van kerkramen, en dient als een visueel middel om doctrines en boodschappen aan gelovigen over te brengen. Door specifieke kleuren te combineren, worden diepere religieuze betekenissen en symbolen uitgedrukt, wat helpt bij het verdiepen van het geestelijk begrip en geloof van de gelovigen.
Combinatie van Geel en Groen
Geel: Betekenis: Symboliseert Gods glorie, licht en heiligheid. Vertegenwoordigt Gods aanwezigheid, verlichting en openbaring. Groen: Betekenis: Symboliseert hoop, groei en leven. Vertegenwoordigt de groei van het geloof, Gods genade en de rijkdom van de natuur. Gecombineerde Betekenis: Hoop en Licht: Geel (licht) en groen (leven) symboliseren dat Gods glorie hoop en leven brengt aan gelovigen. Deze combinatie brengt de boodschap over dat gelovigen nieuw leven krijgen door Gods aanwezigheid. Groei en Glorie: Groen (groei) en geel (Gods glorie) suggereren dat het geloof groeit door Gods licht. Het vertegenwoordigt dat gelovigen geestelijk groeien door Gods genade en leiding, en Gods glorie weerspiegelen.
Paars:
Betekenis: Paars symboliseert boetedoening, voorbereiding en wachten. Het wordt vooral gebruikt tijdens de Advent en de Vastentijd. Het is ook een kleur die koningschap en het koningschap van Christus symboliseert. Overweging: Paarse glas-in-loodramen benadrukken het koningschap van Christus en de periode van boetedoening, en herinneren gelovigen aan Gods aanwezigheid.
Rood:
Betekenis: Rood symboliseert de Heilige Geest, martelaarschap, liefde en opoffering. Het wordt gebruikt tijdens Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest, en de feesten van martelaren. Overweging: Rode glas-in-loodramen brengen visueel het offer van Christus, de kracht van de Heilige Geest en het geloof van de martelaren over, en moedigen gelovigen aan tot vurig geloof.
Combinatie van Geel en Groen
Geel: Betekenis: Symboliseert Gods glorie, licht en heiligheid. Vertegenwoordigt Gods aanwezigheid, verlichting en openbaring. Groen: Betekenis: Symboliseert hoop, groei en leven. Vertegenwoordigt de groei van het geloof, Gods genade en de rijkdom van de natuur. Gecombineerde Betekenis: Hoop en Licht: Geel (licht) en groen (leven) symboliseren dat Gods glorie hoop en leven brengt aan gelovigen. Deze combinatie brengt de boodschap over dat gelovigen nieuw leven krijgen door Gods aanwezigheid. Groei en Glorie: Groen (groei) en geel (Gods glorie) suggereren dat het geloof groeit door Gods licht. Het vertegenwoordigt dat gelovigen geestelijk groeien door Gods genade en leiding, en Gods glorie weerspiegelen.
Wit:
Betekenis: Wit symboliseert zuiverheid, reinheid, vreugde en opstanding. Het wordt gebruikt tijdens Kerstmis, Pasen, doopsel en bruiloften. Overweging: Witte glas-in-loodramen vertegenwoordigen zuiverheid, reinheid en de vreugde van Christus’ opstanding, en roepen hoop en een zuiver hart op bij gelovigen.
Blauw:
Betekenis: Blauw symboliseert het koninkrijk van de hemel, geloof en vrede. Het wordt vaak gebruikt om de Maagd Maria te symboliseren. Overweging: Blauwe glas-in-loodramen vertegenwoordigen het koninkrijk van God en eerbied voor de Maagd Maria, en moedigen vrede en geloof aan bij gelovigen.
Geel (Goud):
Betekenis: Geel of goud symboliseert Gods glorie, licht en heiligheid. Deze kleuren worden gebruikt tijdens feestdagen en speciale religieuze ceremonies. Overweging: Gele of gouden glas-in-loodramen benadrukken Gods glorie en heiligheid, en laten gelovigen Gods aanwezigheid voelen.
Groen:
Betekenis: Groen symboliseert hoop, groei en leven. Het wordt meestal gebruikt tijdens de gewone tijd in de liturgische kalender. Overweging: Groene glas-in-loodramen vertegenwoordigen hoop en de groei van het leven, en herinneren gelovigen aan de groei van het geloof en Gods genade.
Geel (Goud):
Betekenis: Geel of goud symboliseert Gods glorie, licht en heiligheid. Deze kleuren worden gebruikt tijdens feestdagen en speciale religieuze ceremonies. Overweging: Gele of gouden glas-in-loodramen benadrukken Gods glorie en heiligheid, en laten gelovigen Gods aanwezigheid voelen.
Zwart:
Betekenis: Zwart symboliseert rouw, verdriet en dood. Het wordt vooral gebruikt op Goede Vrijdag en tijdens begrafenissen. Overweging: Zwarte glas-in-loodramen brengen visueel rouw en verdriet over, en moedigen gelovigen aan om na te denken over boetedoening en respect voor de dood.
DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.” Huib Hoste, 1918
1st  YEAR. JUNE. NINETEEN HUNDRED AND EIGHTEEN   NUMBER 8. , De Stijl

キリスト教における色

De roeping「召命」

JP*

キリスト教における色彩は、宗教的な象徴や意味を持っています。色の組み合わせは、教会のステンドグラスのデザインにおいて重要な役割を果たし、信者に対して視覚的に教義やメッセージを伝える手段となります。特定の色が組み合わされることで、より深い宗教的な意味や象徴が表現され、信者の精神的な理解と信仰の深化を助ける役割を果たします。
黄色と緑の組み合わせ
黄色:
意味: 神の栄光、光、神聖さを象徴します。神の存在や光明、啓示を表す色です。
:
意味: 希望、成長、生命の象徴です。信仰の成長や神の恵み、自然界の豊かさを表します。
組み合わせの意味:
希望と光: 黄色(光)と緑(生命)は、神の栄光が信者に希望と生命をもたらすことを象徴します。この組み合わせは、神の存在によって信者が新しい命を得るというメッセージを伝えます。
成長と栄光: 緑(成長)と黄色(神の栄光)は、信仰が神の光によって成長することを示唆します。神の恩恵と導きによって信者が精神的に成長し、神の栄光を反映することを表します。
黄色(金、黄金):
意味: 黄色や金色は神の栄光、光、神聖さを象徴します。これらの色は、祝祭日や特別な宗教儀式で使用されます。
考察: 黄色や金色のステンドグラスは、神の栄光や神聖さを強調し、信者に神の存在を感じさせます。
緑色(緑):
意味: 緑色は希望、成長、生命の象徴です。通常、教会暦の普通の時間(聖霊降臨後の期間など)に使用されます。
考察: 緑色のステンドグラスは、希望や生命の成長を表現し、信者に信仰の成長と神の恵みを思い起こさせます。
白色(白):
意味: 白色は純潔、清浄、喜び、復活を象徴します。クリスマス、復活祭、洗礼、結婚式などの祝日に使用されます。
考察: 白色のステンドグラスは、純潔さや清浄さ、キリストの復活の喜びを表現し、信者に希望と清らかな心を呼び起こします。
紫色(紫):
意味: 紫色は悔い改め、準備、待機の象徴です。特にアドベント(降臨節)と四旬節(レント)の期間に使用されます。また、王権やキリストの王位を象徴する色でもあります。
考察: 紫色のステンドグラスは、キリストの王権や悔い改めの時期を強調し、信者に神の臨在を思い起こさせます。
赤色(緋色):
意味: 赤色は聖霊や殉教、愛と犠牲を象徴します。ペンテコステや聖霊降臨日、殉教者の祝日に使用されます。
考察: 赤色のステンドグラスは、キリストの犠牲や聖霊の力、殉教者の信仰を視覚的に伝え、信者に熱心な信仰を促します。
青色(青、蒼):
意味: 青色は天の王国、信仰、平和を象徴します。特に聖母マリアを象徴する色として使用されることが多いです。
考察: 青色のステンドグラスは、神の王国や聖母マリアへの敬意を表し、信者に平和と信仰を促します。
黒色(黒):
意味: 黒色は哀悼、悲しみ、死を象徴します。特に、聖金曜日や葬儀の際に使用されます。
考察: 黒色のステンドグラスは、哀悼や悲しみを視覚的に伝え、信者に悔い改めや死に対する敬意を促します。
DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.
「現代建築の召命」

Huib Hoste, 1918

La Signification des Couleurs dans le Christianisme

La Vocation

FR

Les couleurs chrétiennes ont des symboles et des significations religieuses. La combinaison des couleurs joue un rôle important dans la conception des vitraux d’église, servant de moyen visuel pour transmettre des doctrines et des messages aux croyants. En combinant des couleurs spécifiques, des significations et des symboles religieux plus profonds sont exprimés, aidant à approfondir la compréhension spirituelle et la foi des croyants.
Combinaison de Jaune et Vert
Jaune: Signification: Symbolise la gloire de Dieu, la lumière et la sainteté. Représente la présence de Dieu, l’illumination et la révélation. Vert: Signification: Symbolise l’espoir, la croissance et la vie. Représente la croissance de la foi, la grâce de Dieu et la richesse du monde naturel. Signification Combinée: Espoir et Lumière: Le jaune (lumière) et le vert (vie) symbolisent que la gloire de Dieu apporte l’espoir et la vie aux croyants. Cette combinaison transmet le message que les croyants obtiennent une nouvelle vie grâce à la présence de Dieu. Croissance et Gloire: Le vert (croissance) et le jaune (gloire de Dieu) suggèrent que la foi grandit grâce à la lumière de Dieu. Cela représente que les croyants grandissent spirituellement grâce à la grâce et à la guidance de Dieu, reflétant la gloire de Dieu.
Violet:
Signification: Le violet symbolise la repentance, la préparation et l’attente. Il est utilisé surtout pendant l’Avent et le Carême. C’est aussi une couleur qui symbolise la royauté et la royauté du Christ. Considération: Les vitraux violets soulignent la royauté du Christ et la période de repentance, rappelant aux croyants la présence de Dieu.
Rouge:
Signification: Le rouge symbolise le Saint-Esprit, le martyre, l’amour et le sacrifice. Il est utilisé pendant la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit et les fêtes des martyrs. Considération: Les vitraux rouges transmettent visuellement le sacrifice du Christ, la puissance du Saint-Esprit et la foi des martyrs, encourageant les croyants à une foi fervente.
Blanc:
Signification: Le blanc symbolise la pureté, la propreté, la joie et la résurrection. Il est utilisé pendant Noël, Pâques, les baptêmes et les mariages. Considération: Les vitraux blancs représentent la pureté, la propreté et la joie de la résurrection du Christ, évoquant l’espoir et un cœur pur chez les croyants.
Bleu:
Signification: Le bleu symbolise le royaume des cieux, la foi et la paix. Il est souvent utilisé pour symboliser la Vierge Marie. Considération: Les vitraux bleus représentent le royaume de Dieu et la révérence pour la Vierge Marie, encourageant la paix et la foi chez les croyants.
Jaune (Or):
Signification: Le jaune ou l’or symbolise la gloire de Dieu, la lumière et la sainteté. Ces couleurs sont utilisées pendant les jours de fête et les cérémonies religieuses spéciales. Considération: Les vitraux jaunes ou dorés soulignent la gloire et la sainteté de Dieu, faisant ressentir aux croyants la présence de Dieu.
Vert:
Signification: Le vert symbolise l’espoir, la croissance et la vie. Il est généralement utilisé pendant le temps ordinaire dans le calendrier liturgique. Considération: Les vitraux verts représentent l’espoir et la croissance de la vie, rappelant aux croyants la croissance de la foi et la grâce de Dieu.
Noir:
Signification: Le noir symbolise le deuil, la tristesse et la mort. Il est utilisé particulièrement le Vendredi Saint et pendant les funérailles. Considération: Les vitraux noirs transmettent visuellement le deuil et la tristesse, incitant les croyants à réfléchir sur la repentance et le respect de la mort.
“DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.
L’architecture concerne la création d’espaces, et l’essence de l’architecture est restée inchangée au fil du temps…” Huib Hoste, 1918**

The Meaning of Colors in Christianity

The Vocation

EN

Christian colors have religious symbols and meanings. The combination of colors plays an important role in the design of church stained glass windows, serving as a visual means to convey doctrines and messages to believers. By combining specific colors, deeper religious meanings and symbols are expressed, helping to enhance the spiritual understanding and faith of the believers.
Combination of Yellow and Green
Yellow: Meaning: Symbolizes God’s glory, light, and holiness. Represents God’s presence, illumination, and revelation. Green: Meaning: Symbolizes hope, growth, and life. Represents the growth of faith, God’s grace, and the richness of the natural world. Combined Meaning: Hope and Light: Yellow (light) and green (life) symbolize that God’s glory brings hope and life to believers. This combination conveys the message that believers gain new life through God’s presence. Growth and Glory: Green (growth) and yellow (God’s glory) suggest that faith grows through God’s light. It represents that believers grow spiritually through God’s grace and guidance, reflecting God’s glory.
Purple:
Meaning: Purple symbolizes repentance, preparation, and waiting. It is used especially during Advent and Lent. It is also a color that symbolizes royalty and the kingship of Christ. Consideration: Purple stained glass emphasizes Christ’s kingship and the period of repentance, reminding believers of God’s presence.
Combination of Yellow and Green
Yellow: Meaning: Symbolizes God’s glory, light, and holiness. Represents God’s presence, illumination, and revelation. Green: Meaning: Symbolizes hope, growth, and life. Represents the growth of faith, God’s grace, and the richness of the natural world. Combined Meaning: Hope and Light: Yellow (light) and green (life) symbolize that God’s glory brings hope and life to believers. This combination conveys the message that believers gain new life through God’s presence. Growth and Glory: Green (growth) and yellow (God’s glory) suggest that faith grows through God’s light. It represents that believers grow spiritually through God’s grace and guidance, reflecting God’s glory.
Red:
Meaning: Red symbolizes the Holy Spirit, martyrdom, love, and sacrifice. It is used during Pentecost, the descent of the Holy Spirit, and the feasts of martyrs. Consideration: Red stained glass visually conveys the sacrifice of Christ, the power of the Holy Spirit, and the faith of the martyrs, encouraging believers to have fervent faith.
Combination of Yellow and Green
Yellow: Meaning: Symbolizes God’s glory, light, and holiness. Represents God’s presence, illumination, and revelation. Green: Meaning: Symbolizes hope, growth, and life. Represents the growth of faith, God’s grace, and the richness of the natural world. Combined Meaning: Hope and Light: Yellow (light) and green (life) symbolize that God’s glory brings hope and life to believers. This combination conveys the message that believers gain new life through God’s presence. Growth and Glory: Green (growth) and yellow (God’s glory) suggest that faith grows through God’s light. It represents that believers grow spiritually through God’s grace and guidance, reflecting God’s glory.
White:
Meaning: White symbolizes purity, cleanliness, joy, and resurrection. It is used during Christmas, Easter, baptisms, and weddings. Consideration: White stained glass represents purity, cleanliness, and the joy of Christ’s resurrection, invoking hope and a pure heart in believers.
Blue:
Meaning: Blue symbolizes the kingdom of heaven, faith, and peace. It is often used to symbolize the Virgin Mary. Consideration: Blue stained glass represents the kingdom of God and reverence for the Virgin Mary, encouraging peace and faith in believers.
Yellow (Gold):
Meaning: Yellow or gold symbolizes God’s glory, light, and holiness. These colors are used during feast days and special religious ceremonies. Consideration: Yellow or gold stained glass emphasizes God’s glory and holiness, making believers feel God’s presence.
Green:
Meaning: Green symbolizes hope, growth, and life. It is typically used during ordinary time in the liturgical calendar. Consideration: Green stained glass represents hope and the growth of life, reminding believers of the growth of faith and God’s grace.
Black:
Meaning: Black symbolizes mourning, sorrow, and death. It is used particularly on Good Friday and during funerals. Consideration: Black stained glass visually conveys mourning and sorrow, prompting believers to reflect on repentance and respect for death.