Fragments of Huib Hoste ”Serving tray”

“…Het gaat ten slotte met kunst gelijk met het meest eenvoudige gebruiksvoorwerp. Alles moet dienen;…”


Hoste, Huib. Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 87, 88
“ART” by Huib Hoste on AUCTION
“Serving tray” by Huib Hoste
スクロールできます

“Dienblad”

Kunst dient de samenleving

NL – Original Text

CODE: Waarheid van kunst
Kunst mag zichzelf niet als doel nemen; was dit wel het geval dan kreeg men een luxe-ding, iets dat anti-sociaal en als dusdanig buiten onzen tijd staat. Het gaat ten slotte met kunst gelijk met het meest eenvoudige gebruiksvoorwerp. Alles moet dienen; niets mag nutteloos zijn. Wij begeren dat een lepel zo volmaakt mogelijk is, niet om als lepel volmaakt te zijn, maar om door ons te kunnen gebruikt worden! 

Hoste, Huib. ‘Bouwkunst en de moderne samenleving’  Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 87, 88

“Onze tijd” voor Huib Hoste

“Huib Hoste’s ‘Onze tijd’ verwijst naar de periode van sociale en culturele veranderingen aan het begin van de 20e eeuw. In deze tijd vonden snelle technologische innovaties, verstedelijking en veranderingen in de sociale structuren plaats. Ook op het gebied van kunst en architectuur werd de nadruk gelegd op nieuwe functionele benaderingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Huib Hoste stelde voor om de rol en sociale betekenis van kunst opnieuw te evalueren tegen deze achtergrond van verandering.

Hoste benadrukt dat kunst praktisch en waardevol voor de samenleving moet zijn. Zijn bedoeling is om kunst niet alleen als een esthetische uitdrukking te beschouwen, maar als iets dat functioneert binnen de maatschappij en nuttig is. Dit biedt een perspectief dat de waarde van kunst herdefinieert en verbindt met sociale verantwoordelijkheid.

 1. De maatschappelijke functie van kunst:
  • Hoste denkt dat kunst niet alleen een esthetische zoektocht moet zijn, maar praktisch en onderdeel van de samenleving moet zijn. Kunst moet nuttig zijn in het dagelijks leven en betekenis hebben in de maatschappij.
 2. Kritiek op luxe-artikelen die antisociaal zijn:
  • Kunst die alleen maar esthetische schoonheid nastreeft, oftewel ‘l’art pour l’art’, wordt door hem bekritiseerd omdat deze geen waarde voor de samenleving toevoegt. Dit soort kunst is luxe en staat los van de werkelijkheid van de samenleving.
 3. Praktische waarde en perfectie:
  • Hoste benadrukt dat perfectie nodig is omdat het gebruikt moet worden. Met andere woorden, de praktische waarde is een belangrijke factor voor de waarde van kunst. Het voorbeeld van de lepel symboliseert zijn bewering dat kunst praktisch moet zijn.

Hoste’s ‘werken’ worden gepresenteerd als zeldzame schilderkunst bij veilingen. Dit ‘Serving tray’ lijkt cynisch te zijn in de manier waarop Hoste’s kunst als praktisch en waardevol voor de samenleving moet zijn, wat een kunstvorm lijkt te zijn die zijn overtuiging ironisch weerspiegelt.”

“サービングトレイ”

芸術は社会へ奉仕する

JP*

CODE: 芸術の真実

芸術は自己目的であってはなりません。もしそうであれば、それは贅沢品になり、反社会的なものであり、我々の時代にはそぐわないものとなります。結局、芸術は最も単純な使用物と同じです。すべては役立たなければなりません。何も無駄であってはなりません。私たちはスプーンができるだけ完璧であることを望みます。それはスプーン自体が完璧であるためではなく、私たちがそれを使うことができるからです!

Hoste, Huib. ‘Bouwkunst en de moderne samenleving’  Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 87, 88

“Onze tijd = 私たちの時代” for Huib Hoste

Huib Hosteの「Onze tijd」とは、20世紀初頭の社会的・文化的変革の時代を指します。この時期、技術革新や都市化、社会構造の変化が急速に進みました。芸術と建築の分野でも、新しい機能主義的アプローチや社会的責任が強調されました。Huib Hosteはこの時代の変化を背景に、芸術の役割とその社会的意義を再評価することを提唱しています。

Hoste は、芸術が社会に対して実用的で価値あるものであるべきだと強調しています。彼の意図は、芸術を単なる美的表現として捉えるのではなく、社会の一部として機能し、役立つものとして見ることにあります。これは、芸術の価値を再定義し、社会的責任と結びつける視点を提供しています。

 1. 芸術の社会的機能:
  • Hoste は、芸術が単なる美的追求にとどまるべきではなく、社会の一部として実用的であるべきだと考えています。芸術は日常生活に役立ち、社会の中で意味を持つものでなければなりません。
 2. 反社会的な贅沢品への批判:
  • 純粋な美を追求するだけの芸術、すなわち「l’art pour l’art」(芸術のための芸術)は、社会に対して何の価値ももたらさないと批判しています。これらは贅沢品であり、社会の現実から乖離しています。
 3. 実用性と完璧さ:
  • Hoste は、完璧さが求められるのは、それが使用されるためであるという点を強調しています。つまり、実用性が芸術の価値を決定する重要な要素であるということです。スプーンの例は、芸術が実用性を持つべきであるという彼の主張を象徴的に示しています。

Hoste の”作品”は、希少なペインティング・アートとしてオークションで紹介されています。この”Serving tray”は、Hosteの芸術が社会に対して実用的で価値あるものであるべきだとの信念をシニカルに仕掛けたアートのようにも見えます。

“Plateau de Service

L’art sert la société

FR

CODE : Vérité de l’art

En fin de compte, l’art est comme l’objet utilitaire le plus simple. Tout doit servir; rien ne doit être inutile. Nous désirons qu’une cuillère soit aussi parfaite que possible, non pas pour que la cuillère soit parfaite en soi, mais pour que nous puissions l’utiliser!

Hoste, Huib. ‘Bouwkunst en de moderne samenleving’  Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 87, 88

“Notre temps” pour Huib Hoste

“Le terme ‘Onze tijd’ de Huib Hoste fait référence à la période de transformations sociales et culturelles du début du 20e siècle. À cette époque, des innovations technologiques rapides, l’urbanisation et des changements dans les structures sociales se sont produits. Dans les domaines de l’art et de l’architecture également, de nouvelles approches fonctionnalistes et une responsabilité sociale ont été mises en avant. Huib Hoste a proposé de réévaluer le rôle et la signification sociale de l’art en arrière-plan de ces changements.

Hoste souligne que l’art doit être pratique et précieux pour la société. Son intention est de ne pas considérer l’art uniquement comme une expression esthétique, mais comme quelque chose qui fonctionne au sein de la société et est utile. Cela offre une perspective qui redéfinit la valeur de l’art et la relie à la responsabilité sociale.

 1. La fonction sociale de l’art:
  • Hoste pense que l’art ne doit pas se limiter à une quête esthétique, mais doit être pratique et faire partie de la société. L’art doit être utile dans la vie quotidienne et avoir un sens dans la société.
 2. Critique des articles de luxe antisociaux:
  • L’art qui poursuit uniquement la beauté esthétique, c’est-à-dire ‘l’art pour l’art’, est critiqué par lui pour ne pas ajouter de valeur à la société. Ce type d’art est considéré comme un luxe et est détaché de la réalité de la société.
 3. Valeur pratique et perfection:
  • Hoste souligne que la perfection est nécessaire parce qu’elle doit être utilisée. En d’autres termes, la valeur pratique est un facteur important pour la valeur de l’art. L’exemple de la cuillère symbolise son affirmation selon laquelle l’art doit être pratique.

Les ‘œuvres’ de Hoste sont présentées comme de rares peintures lors des enchères. Ce ‘Serving tray’ semble être cynique dans la manière dont l’art de Hoste devrait être pratique et précieux pour la société, ce qui apparaît comme une forme d’art reflétant ironiquement sa conviction.”

“Serving Tray

Art serves society

EN

CODE: The truth of art

Ultimately, art is like the simplest utility object. Everything must serve; nothing should be useless. We desire a spoon to be as perfect as possible, not for the spoon to be perfect in itself, but for us to be able to use it!

Ter Waarheid, februari Hoste, Huib. ‘Bouwkunst en de moderne samenleving’  Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 87, 881921, p 87, 88

“Our time” for Huib Hoste

“Huib Hoste’s ‘Onze tijd’ refers to the period of social and cultural transformation at the beginning of the 20th century. During this time, rapid technological innovations, urbanization, and changes in social structures occurred. In the fields of art and architecture as well, new functionalist approaches and social responsibility were emphasized. Huib Hoste proposed reevaluating the role and social significance of art against the backdrop of these changes.

Hoste emphasizes that art should be practical and valuable to society. His intention is to view art not just as an aesthetic expression but as something that functions within society and is useful. This provides a perspective that redefines the value of art and links it to social responsibility.

 1. The Social Function of Art:
  • Hoste believes that art should not be merely an aesthetic pursuit but should be practical and part of society. Art must be useful in daily life and have meaning within society.
 2. Critique of Anti-Social Luxury Items:
  • Art that only pursues aesthetic beauty, i.e., ‘l’art pour l’art’, is criticized by him for adding no value to society. Such art is considered luxury and disconnected from the reality of society.
 3. Practical Value and Perfection:
  • Hoste emphasizes that perfection is sought because it needs to be used. In other words, practical value is an important factor in the value of art. The example of the spoon symbolizes his assertion that art should have practical utility.

Hoste’s ‘works’ are presented as rare paintings at auctions. This ‘Serving tray’ seems to cynically reflect Hoste’s belief that art should be practical and valuable to society, which appears as a form of art ironically showcasing his conviction.”