Fragments of Huib Hoste

Architectuur en de stad

Architectuur die steden vormgeeft

“Iets waarin wij ons volop en in veel grootere mate dan het vroeger ooit gebeurde, zullen kunnen uitspreken, is het scheppen van open ruimten. Nog nimmer toch ontstond de zoo algemeene noodwendigheid bestaande steden uit te breiden; meer en meer wordt het belang dier uitbreidingen ingezien en de noodzakelijkheid deze aan kundige menschen van het vak toe te vertrouwen.”


Hoste, Huib. ‘De roeping der moderne architectuur‘. DE STIJLVol. 1 (No. 8), June 1918, p. 87. 

Hoste benadrukt de noodzaak van stadsuitbreiding en herinrichting, wat volgens hem kan worden bereikt door het creëren van open ruimten binnen steden. Hij nam ook het standpunt in dat deze initiatieven voor stedelijke ontwikkeling moeten worden overgelaten aan professionals zoals architecten met specialistische kennis en vaardigheden. Hij was zeer bezorgd over de manier waarop architectuur kon bijdragen aan de vorming van nieuwe steden door middel van stadsontwikkeling en -uitbreiding.

建築と都市

都市を形作る建築

私たちがこれまで以上に、かつ以前にはなかったほどの規模で表現できることの一つは、オープンスペースを創造することです。まだ既存の都市を拡張するという汎用性のある必要性は生じていません。拡張の重要性が徐々に認識され、その任務を専門家に委ねる必要性が明確になってきました。


Hoste, Huib. ‘De roeping der moderne architectuur‘. DE STIJLVol. 1 (No. 8), June 1918, p. 87. 

Hosteは、都市の拡張や再設計の必要性を強調しており、それは都市内のオープンスペースを創造することで実現できると述べています。また、これらの都市開発の取り組みは、専門的な知識や技術を持つ建築家などの専門家に委ねるべきだとの立場を取っています。彼は、都市の発展と拡張を通じて、新しい都市の形成に建築がどのように貢献できるかを深く考えていました。