Fragment of Fragments in Fragments of Fragment 本で眺める西欧建築史

Fragment of Fragments:「断片の断片たち」,Fragments of Fragment:「断片たちの断片」

“…Daarentegen heeft het inzicht dat men had van het ruimte-scheppen voortdurende wisselingen ondergaan al naar gelang der heerschende gedachten en der omstandigheden..Het is loonend, meen ik, dit even van naderbij te beschouwen…”

Huib Hoste, “De roeping der moderne architectuur.” 1918 De Stijl,
スクロールできます

Perspectief in de geschiedenis van de architectuur

“Wie heeft het gezien?”

NL – Original Text

CODE:
“…Daarentegen heeft het inzicht dat men had van het ruimte-scheppen voortdurende wisselingen ondergaan al naar gelang der heerschende gedachten en der omstandigheden..Het is loonend, meen ik, dit even van naderbij te beschouwen…”

Huib Hoste, “De roeping der moderne architectuur.” 1918 De Stijl,

Originele titel: De architectura (Latijn) Auteur: Vitruvius (Oud-Rome) Opdrachtgever: Keizer Augustus Jaar van publicatie: Waarschijnlijk tussen 30 v.Chr. en 23 v.Chr.
“De Architectura” of “Tien Boeken over Architectuur”

Een monumentaal werk over architectuur door de Romeinse architect en schrijver Vitruvius uit de oudheid, die probeerde de architectuur van de oude Egyptische beschaving tot het oude Rome te synthetiseren. Gebaseerd op de technieken en schoonheidsidealen die hij van de oude Grieken had overgenomen, presenteert Vitruvius systematisch een breed scala aan kennis, waaronder de drie beginselen van architectuur (sterkte, bruikbaarheid en schoonheid), architectonische theorie, bouwmaterialen en bouwtechnieken. Het wordt beschouwd als het oudste architectuurboek vanuit het perspectief van de Romeinen en bestaat uit 10 delen.

Manuscript of Vitruvius; parchment dating from about 1390
313 n.Chr
Edict van Milaan: Officiële erkenning van het christendom (Romeinse Rijk)
De hoofdrol van ‘architectuur’ verschuift van tempels naar christelijke architectuur.

Vóór het Edict van Milaan was polytheïsme de hoofdstroom in het Romeinse Rijk en werd er in een verscheidenheid aan goden en religies geloofd. Overtuigingen concentreerden zich op de goden uit de Romeinse mythologie, de aanbidding van de keizer als staatsreligie, binnenlandse beschermgoden en oosterse religies. Het christendom was aanvankelijk een minderheid en werd soms vervolgd, maar werd in 313 officieel erkend door het Edict van Milaan en verspreidde zich later over het Romeinse rijk.

476
Val van het West-Romeinse Rijk
De ‘architectonische eigenaar’ verschuift naar een Germaanse stam met wortels in de boscultuur.

Na de val van het West-Romeinse rijk probeerde het Germaanse volk de Romeinse architectuur te imiteren, maar technische beperkingen dwongen hen hun eigen stijl te zoeken. Hieruit ontstond de romaanse architectuur, die zich van de 10e tot de 12e eeuw in verschillende delen van Europa ontwikkelde.

Kenmerken van de romaanse architectuur zijn onder meer een statige buitenkant met dikke muren en kleine ramen, halfronde bogen, een basiliekstijl met een schip en transepten, en decoraties met sculpturen en fresco’s.

~ 6 C Vroegchristelijke architectuur
10-12C
Romaans

Stel je voor dat het meer dan 500 jaar duurde voordat de Germanen, een houtcultuur, de romaanse architectuurstijl ontwikkelden in de steencultuur van Rome.

12 – 15C
gotisch

Hoewel de romaanse stijl voornamelijk werd ontwikkeld met het oog op kerkarchitectuur, waren er verschillende problemen die moesten worden overwonnen, zoals structurele problemen, verlichting en decoratie.

Structurele problemen: Dikkere muren verhoogden het totale gewicht, waardoor het moeilijk werd om hogere kerken te bouwen. Bovendien was de technologie voor het bouwen van constructies die grote ruimtes ondersteunden nog niet ontwikkeld.

Verlichting: Omdat de ramen klein moesten worden gemaakt, voelde het interieur van de kerk schemerig aan.

Decoratie: Decoraties zoals sculpturen en fresco’s waren er in overvloed, maar hun gewicht zette de structuur van het gebouw onder druk.

De gotische stijl werd geboren als resultaat van herhaald onderzoek om deze problemen te overwinnen. Dit was de architectuur van Europa, een geschiedenis van de versmelting van drie tegenstellingen, ontstaan ​​door de versmelting van de steencultuur van de Grieks-Romeinse architectuur en de houtcultuur van de Germaanse architectuur. Dit heeft iets gemeen met de huidige filosofie van ‘diversiteit en inclusiviteit’.

Karakteristieke elementen van de gotische architectuur, zoals spitsbogen, kruisgewelven en luchtbogen, werden in de 12e eeuw in Frankrijk ontwikkeld, vooral in de regio Ile-de-France. Deze regio staat bekend als de geboorteplaats van de gotische architectuur.

Voordat Georges Vasari het in 1550 gotische architectuur noemde, heette deze bouwstijl Opus Francigenum. Deze naam weerspiegelt de ontwikkeling en verspreiding van de gotische architectuur in het Frankische koninkrijk. Door Vasari’s invloed werd de term “Gothic” op grote schaal gebruikt en is deze nog steeds bekend onder die naam.

1450’s
Gutenberg-bijbel
Johannes Gutenberg, ?1398 – 1468 (Heilige Roomse Rijk – Duitsland)
Popularisering van boekdruk. De communicatie van informatie via gedrukt materiaal begint.

De Gutenbergbijbel, ook bekend als de 42-regelige bijbel, Mazarinbijbel of B42, is het oudste grote boek dat in Europa is gedrukt met in massa geproduceerde metalen letters.

Informatieoverdracht vóór het afdrukken

Manuscripten: In middeleeuws Europa werden boeken met de hand gekopieerd. Dit was een zeer tijdrovend en arbeidsintensief proces, waardoor boeken zeldzaam en duur werden.

Toegang tot informatie: Beperkte manuscripten gaven slechts aan een beperkt aantal mensen toegang tot informatie. Gewone mensen ontvingen informatie via mondelinge tradities en schilderijen.

Transformatie door middel van boekdruk

Massaproductie: De drukpers maakte het mogelijk om boeken in grote hoeveelheden te produceren.

Lagere prijzen: De prijs van boeken is gedaald, waardoor het voor meer mensen betaalbaarder wordt.

Verhoogde alfabetiseringsgraad: De verspreiding van boeken heeft de alfabetiseringsgraad verhoogd.

Diversificatie van informatie: Er zijn verschillende soorten boeken gepubliceerd en mensen zijn met meer informatie in contact gekomen.

Verspreiding van ideeën: De drukpers speelde een belangrijke rol bij het verspreiden van ideeën zoals de Reformatie en de Renaissance.

Jaar van eerste publicatie: 1485 (Italië)
Oorspronkelijke titel: De re aedificatoria
Naam auteur: Leon Battista Alberti
Geboorteplaats: Italië, nationaliteit: Italiaans
De re aedificatoria, title page of the 1541 edition

Alberti’s De Re Aedificatoria is een baanbrekend werk over de architectuurtheorie tijdens de Renaissance. Hij evalueerde de theorieën van Vitruvius uit het oude Rome opnieuw en bouwde op deze basis een nieuwe architectuurtheorie. Dit boek is niet alleen gericht op architecten, maar ook op kunstenaars en academici, en biedt een uitgebreide discussie over zowel de architectuurtheorie als de praktijk. Alberti beschouwde architectuur als een kunst, niet alleen als een techniek, en benadrukte de balans tussen esthetiek en functie.

Jaar van publicatie eerste editie: 1486 (Italië)
Oorspronkelijke titel: De architectura (Latijn)
Auteur: Vitruvius (Oude Rome)
Bewerkt en gedrukt door Giovanni Sulpizio da Veroli (Italië). Voordien bestond alles uit handgeschreven manuscripten.
Rond 1509 (Italië)
Brief aan paus Leo X
Raffaello Sanzio
Vorstendom Urbino, Urbino: Italië
Brief van Rafaël (Brief aan paus Leo X)
Rond 1509 (Hoogrenaissance) is een brief geschreven aan zijn beschermheer Leo X (paus uit de Medici-familie) tijdens de piekperiode van de Italiaanse renaissancekunst (1450-1527) in de kunstgeschiedenis. Dit wordt gezien vanuit het perspectief van de Italiaanse Renaissance (Wederopbouw van Italië (Rome)!). *Renaissance is Frans.

“Quod vero Gothorum architectura zit tanquam lignorum ramorum quaedam erudita constructio, veluti in silvis ramis arborum, atque etiam in pagis, et sine ordine et proportione aliqua.”

‘Dat de architectuur van de Goten inderdaad een soort geleerde constructie is van de takken van bomen, zoals in de takken van bomen in bossen en zelfs in dorpen, en zonder enige orde of verhouding.’

Raphael (?), Presumed Self-Portrait, Florence, Uffizi Gallery_Sanzio_00

In Italië van de 15e tot de 16e eeuw werd gotische architectuur vaak Tedesca-architectuur genoemd. “Tedesca” betekent “Duitse stijl” in het Italiaans en komt voort uit het feit dat men dacht dat de gotische architectuur van Duitse oorsprong was.

De gotische architectuur is echter niet van Duitse oorsprong, maar is een bouwstijl die zich in Frankrijk heeft ontwikkeld. Daarom is de naam “Tedesca Architecture” niet noodzakelijkerwijs passend.

Ook noemden sommige architecten van Rafaëls tijdgenoten de gotische architectuur ‘Barbarica-architectuur’ (Barbarica architettura). “Barbara” betekent “barbaar” in het Latijn en is gebaseerd op het vooroordeel dat de gotische architectuur door barbaarse volkeren is gecreëerd. Dit heeft diepe wortels;

De oude Grieken noemden mensen met talen en culturen die anders waren dan hun eigen ‘Barbaroi’.

Betekenis van het woord “Barbaroi”

“Onhoorbaar”: Het Griekse woord “Barbaros” is een bijvoeglijk naamwoord dat “onhoorbaar” betekent. Voor de Grieken klonken mensen die hun taal niet verstonden als dieren die onzin spraken.

‘Wild’: Daarom begon het woord ‘barbaar’ geleidelijk ‘barbaar’ of ‘wild’ te betekenen. De Grieken beoordeelden andere volkeren op basis van hun eigen cultuur en beschaving. Barbaroi werden gezien als mensen wier cultuur inferieur was aan de hunne.

Onderwerp van het woord “Barbaroi”

Perzen: De Perzen waren een goed voorbeeld van het volk dat de Grieken Barbaroi noemden. In de 5e eeuw voor Christus brak er een oorlog uit tussen het Perzische rijk en Griekenland, en de Grieken gingen de Perzen als vijanden beschouwen.

Andere volkeren: Andere volkeren die de Grieken niet kenden, zoals de Scythen, Kelten en Egyptenaren, en volkeren die zich tegen hun heerschappij verzetten, werden ‘Barbaren’ genoemd.

Op deze manier was er geen duidelijke naam voor de gotische bouwstijl uit Rafaëls tijd. Er werden verschillende namen gebruikt en elke naam had een andere betekenis.

1550 (Italië)
“Biografie van kunstenaars (Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori)”
Giorgio Vasari (Italië)
“Maar het punt is zeker duidelijk: de architectuur die tegenwoordig gotisch wordt genoemd, is uitgevonden door de Goten; zodat vanwege de zeer grote ruimtes die huizen en gebouwen vormen met zo’n overvloed aan ordes, bogen, zuilen en pilasters, het een zeer lelijke en ongeorganiseerde uitvinding is, dat er geen orde of maat in zit.”

Georges Vasari noemt de naam gotische architectuur in zijn biografie van de kunstenaars (Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori). Door deze bouwstijl ‘gotisch’ te noemen, verbindt hij de oorsprong ervan met de Goten.


Frontespizio della prima e seconda parte delle Vite nell’edizione del 1568

Giorgio Vasari Selbstporträt

建築史書の視点

誰が見たのですか?


JP*

CODE:
「…それに対して、空間創造に関する認識は、支配的な思想や状況に応じて絶えず変化してきた。..これを少し近くで観察する価値があると思う…」

Huib Hoste, “De roeping der moderne architectuur.” 1918 De Stijl,

原書名:De architectura(ラテン語)
著者:ウィトルウィウス(古代ローマ)
発注者:皇帝アウグストゥス
おそらく紀元前30年から紀元前23年の間
『建築について』建築十書
古代ローマ時代に、古代エジプト文明から古代ローマまでの建築についてをまとめようとした古代ローマの建築家・著述家ウィトルウィウスによる建築に関する百科事典的な意欲作。古代ギリシャから引き継いだ技術や美の価値観を、建築の三原則(堅牢性、効用性、美しさ)をはじめ、建築理論、建築材料、建築技術など幅広い知識を体系的にまとめた。古代ローマ人の視点でつくられた最古とされる建築書。全10巻。
Manuscript of Vitruvius; parchment dating from about 1390
A depiction of Vitruvius presenting De Architectura to Augustus.
AD 313 
ミラノ勅令:キリスト教の公認(ローマ帝国)
「建築」の主役が神殿からキリスト教建築に移る

ミラノ勅令以前のローマ帝国は多神教が主流であり、多様な神々や宗教が信仰されていました。ローマ神話の神々、国家宗教としての皇帝崇拝、家庭内の守護神、そして東方の宗教が信仰の中心でした。キリスト教は当初は少数派で迫害されることもありましたが、313年のミラノ勅令により公認され、その後ローマ帝国全体に広がっていくことになりました。

476
西ローマ帝国滅亡
「建築主」が森の文化をルーツにもつゲルマン民族に移る

西ローマ帝国滅亡後、ゲルマン人はローマ建築を模倣しようとしましたが、技術的な制約により独自の様式を模索することになりました。こうして生まれたのが、10世紀から12世紀にかけてヨーロッパ各地おのおので発展したロマネスク建築です。

ロマネスク建築の特徴は、厚い壁と小さな窓による重厚な外観、半円アーチ、身廊と袖廊が並ぶバシリカ形式、彫刻やフレスコ画による装飾などが挙げられます。

~ 6 C 初期キリスト教建築
10 – 12 C
Romanesque ロマネスク

木の文化であるゲルマン人が、石の文化であるローマの建築を、ロマネスク様式(ローマン風)としてなるまでに500年以上の年月がかかっていることを想像してください。

12 – 15 C
Gothic ゴシック

主に教会建築を目的として発展してきたロマネスク様式でしたが、構造的な問題採光装飾など、克服すべき課題がいくつかありました。

構造的な問題: 壁を厚くすることで全体の重みが増し、高さの高い教会を造ることが難しかった。また、大きな空間を支える構造を造る技術もまだ発達していませんでした。

採光: 窓を小さく造らなければならなかったため、教会内部は薄暗く感じられました。

装飾: 彫刻やフレスコ画などの装飾が豊富でしたが、その重量が建物の構造に負担をかけていました。

これらの問題点を克服すべく、研究を重ねた結果生まれたのが、ゴシック様式です。これは、石の文化のギリシャ・ローマ建築と木の文化のゲルマンとの融合が生んだまさに3つの矛盾の融合の歴史「ヨーロッパ」の建築でした。これは現在の「ダイバーシティ・インクルージョン」の思想と通じるものがあります。

ゴシック建築の特徴的な要素である尖頭アーチ、リブ・ヴォールト、フライング・バットレスなどは、12世紀のフランス、特にイル=ド=フランス地域で発展しました。この地域は、ゴシック建築の発祥地として知られています。

ジョルジュ・ヴァザーリが「ゴシック建築」と命名する1550年以前、この建築様式は「フランス様式(Opus Francigenum)」と呼ばれていました。これは、ゴシック建築がフランク王国で発展し、広まったことを反映した名称です。ヴァザーリの影響により、「ゴシック」という名称が広く使われるようになり、今日でもその名で知られています。

1450’s
Gutenberg Bible
Johannes Gutenberg, ?1398 – 1468 (Holy Roman Empire|ドイツ)
活版印刷の普及。印刷物による情報伝達が始まる。

グーテンベルク聖書は、 42行聖書、マザラン聖書、B42としても知られ、ヨーロッパで大量生産された金属活字を使用して印刷された最古の主要な書籍です。

活版印刷以前の情報伝達

 • 写本: 中世ヨーロッパでは、書籍は手書きで写本されていました。これは非常に時間と労力がかかる作業であり、書籍は稀少で高価なものとなっていました。
 • 情報へのアクセス: 写本が限られていたため、情報へのアクセスは限られた人々にのみ許されていました。一般の人々は、口頭伝承や絵画などを通じて情報を得ていました。

活版印刷による変革

 • 大量生産: 活版印刷により、書籍を大量に生産することが可能になりました。
 • 低価格化: 書籍の価格が下がり、多くの人が書籍を購入できるようになりました。
 • 識字率の向上: 書籍が普及することで、識字率が向上しました。
 • 情報の多様化: 様々な種類の書籍が出版されるようになり、人々はより多くの情報に触れるようになりました。
 • 思想の伝播: 活版印刷は、宗教改革やルネサンスなどの思想の伝播に大きな役割を果たしました。
初版出版年: 1485年(イタリア)
De re aedificatoria
著作者名: Leon Battista Alberti
出生地:イタリア、国籍:イタリア
De re aedificatoria, title page of the 1541 edition

アルベルティの「デ・レ・アエディフィカトリア」は、ルネサンス期における建築理論の先駆的著作です。彼は古代ローマのウィトルウィウスの理論を再評価し、これを基に新たな建築理論を構築しました。この書物は建築家だけでなく、芸術家や学者にも向けられており、建築の理論と実践の両方を包括的に論じています。アルベルティは、建築を単なる技術ではなく、芸術と捉え、その美学と機能のバランスを強調しました。

初版出版年:1486年(イタリア)
原書名:De architectura(ラテン語)
著者:ウィトルウィウス(古代ローマ)
Giovanni Sulpizio da Veroli(ジョヴァンニ・スルピツィオ・ダ・ヴェロリ:イタリア)によって編集され印刷された。それ以前はすべて手書きの写本だけでした。
1509年頃(イタリア)
Letter to Pope Leo X
Raffaello Sanzio
ウルビーノ公国
ウルビーノ :イタリア
ラファエロの手紙(Letter to Pope Leo X)」
1509年頃(盛期ルネサンス は、美術史において、イタリアのルネサンス芸術の最盛期(1450年〜1527年)に、パトロンであったレオ10世(メディチ家出身の教皇)に宛てた手紙。”ゴシック” とイタリア・ルネッサンス(イタリア(ローマ)復興!)的な視点から見ている。*ルネッサンスはフランス語。

“Quod vero Gothorum architectura sit tanquam lignorum ramorum quaedam erudita constructio, veluti in silvis ramis arborum, atque etiam in pagis, et sine ordine et proportione aliqua.”

「実際、ゴート族の建築は、森や村の木の枝のように、秩序も比例もなく、木の枝を学習して構築したようなものです。」

Raphael (?), Presumed Self-Portrait, Florence, Uffizi Gallery_Sanzio_00

15世紀から16世紀にかけてのイタリアでは、ゴシック建築は「テデスカ建築」(Tedesca architettura) と呼ばれることが多かったようです。「テデスカ」はイタリア語で「ドイツ風」という意味であり、ゴシック建築がドイツ起源であると考えられていたことに由来します。

しかし、ゴシック建築はドイツ起源ではなく、フランスで発展した建築様式です。そのため、「テデスカ建築」という呼称は必ずしも適切とは言えません。

また、ラファエロと同時代の建築家の中には、ゴシック建築を「バルバラ建築」(Barbarica architettura) と呼ぶ者もいました。「バルバラ」はラテン語で「野蛮人」という意味であり、ゴシック建築が野蛮な民族によって作られたものであるという偏見に基づいています。これは根が深く、

古代ギリシャ人は、自分たちの言葉や文化とは異なる言語や文化を持つ人々を “バーバロイ” (Barbaroi) と呼んでいました。

「バーバロイ」という言葉の意味

 • 「聞き取れない者」: ギリシャ語の「バーバロス (Barbaros)」は、「聞き取れない」という意味の形容詞です。ギリシャ人にとって、自分たちの言語を理解できない人々は、まるで動物のような意味のない言葉を話しているように聞こえたのです。
 • 「野蛮人」: そのため、「バーバロイ」という言葉は、次第に「野蛮人」や「未開人」という意味合いを持つようになりました。ギリシャ人は、自分たちの文化や文明を基準に、他の民族を評価していました。そして、「バーバロイ」は、自分たちよりも劣った文化を持つ人々としてみなされていたのです。

「バーバロイ」という言葉の対象

 • ペルシア人: ギリシャ人が「バーバロイ」と呼んでいた民族の代表例としては、ペルシア人が挙げられます。紀元前5世紀に、ペルシア帝国とギリシャの間で戦争が起こり、ギリシャ人はペルシア人を敵対視するようになりました。
 • その他の民族: この他にも、スキタイ人、ケルト人、エジプト人など、ギリシャ人にとって未知の民族や、自分たちの支配に抵抗する民族は、「バーバロイ」と呼ばれていました。

このように、ラファエロ時代のゴシック建築様式には、明確な呼称が存在していませんでした。様々な呼称が混在しており、それぞれの呼称には異なる意味合いが含まれていました。

1550年(イタリア)
『美術家列伝(Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori)』
ジョルジュ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)イタリア
“Ma certo chiara è la cosa, che l’architettura che oggi si chiama gotica è stata inventata dai Goti; onde che per gli spazii grandissimi che fanno le case e gli edifizi con tanta profusione d’ordini, archi, colonne, pilastri, è invenzione bruttissima e scomposta, che non v’è in essa alcun ordine né misura.”

「しかし確かに明らかなことは、今日ゴシックと呼ばれる建築はゴート族によって発明されたということです。家や建物に多くの秩序、アーチ、柱、支柱を大量に使用して広大な空間を作り出すこの様式は、非常に醜く不規則な発明であり、その中には秩序も寸法もありません。」

ジョルジュ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)は、『美術家列伝(Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori)』の中で、ゴシック建築の名称について言及しています。彼は、この建築様式を「ゴシック」と呼ぶことで、その起源を「ゴート族(Goths)」に結びつけています。

Frontespizio della prima e seconda parte delle Vite nell’edizione del 1568
Giorgio Vasari Selbstporträt
初版発行年: 1570年(イタリア)
原書名: I Quattro Libri dell’Architettura
著作者名: Andrea Palladio(アンドレーア・パラーディオ、出生地:イタリア、国籍:イタリア)
By Andrea Palladio – Unknown source

パラーディオの「建築四書」は、彼の建築理論と実践の集大成です。彼は古典的な建築の秩序や比例に基づいたデザインを推奨し、ヴィラや教会の設計にこれを適用しました。この書物は、古代ローマ建築の美学とルネサンスの人文主義を融合させたものであり、特にイングランドのパラディアン様式に大きな影響を与えました。パラーディオの視点は、美と機能の調和を重視するもので、多くの建築家にとって重要な参考書となりました。

初版発行年: 1753年(フランス)
原書名: Essai sur l’Architecture
著作者名: Marc-Antoine Laugier(マルク=アントワーヌ・ロジェ)出生地: フランス, 国籍: フランス
「原始小屋」(primitive hut)
これまで、「建築書」は、古代ギリシャ・ローマを源泉にし、古代ローマの流れをくむ人物と背景による視点で書かれてきました。
自然崇拝と森の文化ゲルマンの流れをもつフランス人のロジェが、これを唱えた。
Essai sur l’architecture, frontispiece by Charles-Dominique-Joseph Eisen

マルク=アントワーヌ・ロジェの『建築論』は、18世紀の建築理論において画期的な著作です。この書物は建築の原理と起源について論じており、ロジェは自然の中で最も基本的な建築形式を探求しました。彼の理論の中心となるのは、建築の理想形としての「原始小屋」(primitive hut)の概念です。ロジェは、この「原始小屋」が建築のすべての基本原則を体現していると考えました。彼は建築における装飾の過剰を批判し、機能性とシンプルさを重視する立場を取りました。この書物は、その後の新古典主義建築に大きな影響を与え、建築家たちに自然の原則に基づいたデザインを奨励する指針となりました。『建築論』は、啓蒙思想の影響を受けた合理的な建築理論として、18世紀半ばに執筆されました。

産業革命
1760年頃 – 1840年頃
Industrial Revolution
c. 1760 – c. 1840

イギリスで始まった産業革命は、1760年頃から1820~1840年頃にかけて、ヨーロッパ大陸アメリカ合衆国に広がった。https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution

By Illustrator T. Allom, Engraver J. Tingle – History of the cotton manufacture in Great Britain by Sir Edward Baines,,
初版発行年: 1849年(イギリス)
原書名: The Seven Lamps of Architecture
著作者名: John Ruskin(ジョン・ラスキン、出生地:イギリス、国籍:イギリス)
w:The Seven Lamps of Architecture by w:John Ruskin

ラスキンのこの著作は、建築の美学と倫理について論じたもので、ゴシック建築の美しさとその道徳的価値を強調しています。彼は建築を通じて社会の倫理観を反映すべきだと主張し、この書物はヴィクトリア朝時代の建築理論に大きな影響を与えました。ラスキンの視点は、建築が社会に与える影響を重視し、美学と道徳の両面から建築を評価するものでした。

1. 美学と倫理の融合

ラスキンは、美しい建築は道徳的価値を持つと考えました。彼は、建築物がただの機能的な構造物ではなく、社会や文化の倫理観を体現するものであると主張しました。特にゴシック建築の装飾や細部に込められた職人の努力や誠実さを評価し、それが建築物の倫理的価値を高めると説きました。

2. 七つの「灯」

ラスキンは、建築が持つべき七つの基本的な原則を「灯」として定義しました。それぞれの「灯」は、建築に求められる倫理的および美的価値を象徴しています。これらの「灯」は以下の通りです:

 • Sacrifice(犠牲): 建築には自己犠牲の精神が必要である。
 • Truth(真実): 建築は本物の材料を使い、装飾も誠実であるべき。
 • Power(力): 建築は壮大で力強いものであるべき。
 • Beauty(美): 美しさを追求すること。
 • Life(生命): 建築には生命力が感じられるべき。
 • Memory(記憶): 歴史と伝統を尊重し、それを反映するべき。
 • Obedience(従順): 建築は規範や伝統に従うべき。

3. ゴシック建築の評価

ラスキンはゴシック建築を特に評価しました。彼は、ゴシック建築が持つ詳細な装飾や構造の複雑さが、職人たちの創造性と努力の結晶であると考えました。ラスキンは、これらの特徴がゴシック建築を他の建築様式よりも優れたものにしていると主張しました。

ヴィクトリア朝時代への影響

ラスキンの『建築の七灯』は、ヴィクトリア朝時代の建築理論に大きな影響を与えました。彼の主張は、ゴシックリバイバル運動を促進し、当時の建築家やデザイナーに影響を与えました。ラスキンの視点は、建築を単なる技術的な営みではなく、社会的、文化的な表現として捉える新しい見方を提供しました。

19世紀後半~1920年モダニズム

 • アール・ヌーヴォー様式(19世紀末~20世紀初頭)
  • 様式: 曲線、有機的な形態、自然モチーフなどを特徴とする装飾様式
  • 代表的な建築物: サグラダ・ファミリア教会(スペイン)、メトロポリテン駅(フランス)
  • 重要な建築論:
   • ルイス・サリヴァン(Louis Sullivan, アメリカ:アメリカ人)
    • 原書名: Kindergarten Chats (キンダーガーテン・チャット)
    • 出版年: 1901年
    • 概要: 機能主義建築の重要性を説いた書物。建築は機能に従ってデザインされるべきだと主張している。
   • アドルフ・ロース(Adolf Loos, オーストリア:オーストリア人)
    • 原書名: Ornament und Verbrechen (装飾と犯罪)
    • 出版年: 1908年
    • 概要: 装飾過剰を批判し、簡潔で機能的なデザインを主張した書物。
 • 歴史主義建築(19世紀中頃~20世紀初頭)
  • 様式: 過去の建築様式を模倣した折衷的な様式
  • 代表的な建築物: 国会議事堂(アメリカ)、エッフェル塔(フランス)
  • 重要な建築論:
   • シモーヌ・ド・ボーヴォワール(Simone de Beauvoir, フランス:フランス人)
    • 原書名: Le Deuxième Sexe (第二の性)
    • 出版年: 1949年
    • 概要: 女性と建築の関係について論じた書物。建築空間がジェンダーの不平等をどのように反映しているかを考察している。
 • モダニズム建築(1920年代~)
  • 様式: 機能性、合理性、新しい素材・技術の利用などを特徴とする
  • 代表的な建築物: バウハウス校舎(ドイツ)、サヴォア邸(フランス)
  • 重要な建築論:
   • ル・コルビュジエ(Le Corbusier, スイス:フランス人)
    • 原書名: Vers une architecture (建築へ向けて)
    • 出版年: 1923年
    • 概要: モダニズム建築の理念を論じた書物。「住むための機械」という有名な言葉はこの書物の中で提唱されている。
   • ヴァルター・グロピウス(Walter Gropius, ドイツ:ドイツ人)
    • 原書名: The Bauhaus Manifesto (バウハウス宣言)
    • 出版年: 1919年
    • 概要: バウハウスの教育理念を表明した書物。芸術と技術の融合、機能主義デザインの重要性を主張している。

タイトル: De roeping der moderne architectuur (現代建築の使命)

著者: Huib Hoste (ホイブ・ホステ)

出版年: 1918年

内容: モダニズム建築の重要性を説いた論文。機能性、合理性、新しい素材・技術の利用を強調し、過去の建築様式からの脱却を訴えている。

ホステは、オランダの建築家、都市計画家、理論家であり、モダニズム建築の初期の提唱者の一人として知られています。

エジプト文明(紀元前3000年頃~紀元前30年頃)
 • 様式: ピラミッド、神殿、マスタバなど
 • 代表的な建築物: ギザの大ピラミッド、カルナック神殿
 • 重要な建築論:
  • ウィトルウィウス(Marcus Vitruvius Pollio, ローマ:ローマ人)
   • 原書名: De Architectura libri decem (建築十書) *出版年: 紀元前1世紀
   • 概要: 古代ローマ時代の建築家・著述家による建築に関する百科事典。建築の三原則(堅牢性、効用性、美しさ)をはじめ、建築理論、建築材料、建築技術など幅広い知識を体系的にまとめた。古代建築研究の基礎となる重要文献。
古代ギリシャ(紀元前8世紀頃~紀元前1世紀頃)
 • 様式: ドーリア式、イオニア式、コリントス式など
 • 代表的な建築物: パルテノン神殿、アテネのアクロポリス
 • 重要な建築論:
  • ウィトルウィウス(Marcus Vitruvius Pollio, ローマ:ローマ人)
   • 原書名: De Architectura libri decem (建築十書)
   • 出版年: 紀元前1世紀
   • 概要: 上記エジプト文明のものと同じ。古代ギリシャ建築の研究にも不可欠な文献。
  • イグナティオス・ゴルトマン(Ignatius Goldmann, ドイツ:ドイツ人)
   • 原書名: The Vitruvius Scoglietti (ヴィトルウィウス・スコリエッティ)
   • 出版年: 1758年
   • 概要: ウィトルウィウスの『建築十書』の注釈書。古代ギリシャ建築の様式、構造、装飾などを詳細に分析し、図版も多く収録。
古代ローマ(紀元前8世紀頃~5世紀頃)
 • 様式: トスカーナ式、複合式、ローマ式など
 • 代表的な建築物: コロッセオ、パンテオン
 • 重要な建築論:
  • ウィトルウィウス(Marcus Vitruvius Pollio, ローマ:ローマ人)
   • 原書名: De Architectura libri decem (建築十書)
   • 出版年: 紀元前1世紀
   • 概要: 上記エジプト文明、古代ギリシャのものと同じ。古代ローマ建築の研究においても重要な文献。
  • ヘインリッヒ・ブルーダー(Heinrich Brunn, ドイツ:ドイツ人)
   • 原書名: Geschichte der griechischen Künstler (ギリシャ芸術史)
   • 出版年: 1853-1868年
   • 概要: 古代ギリシャ・ローマ建築の様式史を包括的に論じた画期的な作品。建築物の詳細な分析と歴史的考察に基づき、古代建築の理解を深める。

中世
ロマネスク建築(5世紀頃~12世紀頃)
 • 様式: 厚い壁、小さな窓、円形アーチなどが特徴
 • 代表的な建築物: サン・ミニャート・アル・モンテ教会(イタリア)、ダラム大聖堂(イギリス)
 • 重要な建築論:
  • アラン・ド・ヴォー(Alain de Voué, フランス:フランス人)
   • 原書名: Histoire de l’art roman (ロマネスク建築史)
   • 出版年: 1938年
   • 概要: ロマネスク建築の起源、発展、地域的な特徴などを詳細に論じた研究書。豊富な図版と資料に基づき、中世建築の理解を深める。
初版発行年: 1851年(イギリス)
原書名: The Stones of Venice
著作者名: John Ruskin(ジョン・ラスキン、出生地:イギリス、国籍:イギリス)

概要: 「ヴェニスの石」は、ヴェネツィアの建築とその歴史を詳細に分析したもので、ラスキンはゴシック建築の美とその文化的価値を再評価しました。彼は建築の装飾と構造の関係性を重視し、建築がその時代と社会を反映するものとしての価値を強調しました。この書物は、ゴシックリバイバル運動に大きな影響を与え、ヴィクトリア朝時代の建築家たちに新たな視点を提供しました。

次は、、、
誰もがかかった1910年代の麻疹(はしか)by 山田五郎
キュビズム。

キュビズムは建築ではないよ! by H.Hoste

Perspective dans l’histoire de l’architecture

Qui l’a vu ?

FR

CODE:
« …En revanche, la compréhension de la création d’espace a subi des variations constantes selon les idées dominantes et les circonstances. Je pense qu’il est profitable de l’examiner de plus près… »

Huib Hoste, “De roeping der moderne architectuur.” 1918 De Stijl,

Titre original: De architectura (Latin) Auteur: Vitruve (Rome antique) Commanditaire: Empereur Auguste Date de publication: Probablement entre 30 av. J.-C. et 23 av. J.-C.
“De Architectura” ou “Les Dix Livres de l’Architecture”

Une œuvre monumentale sur l’architecture par l’architecte et écrivain romain Vitruve de l’Antiquité, qui a tenté de synthétiser l’architecture de l’ancienne civilisation égyptienne à la Rome antique. Sur la base des techniques et des idéaux de beauté qu’il a hérités des Grecs anciens, Vitruve présente systématiquement un large éventail de connaissances, y compris les trois principes de l’architecture (solidité, utilité et beauté), la théorie architecturale, les matériaux de construction et les techniques de construction. Considéré comme le plus ancien livre d’architecture du point de vue romain, il se compose de 10 volumes.

Manuscript of Vitruvius; parchment dating from about 1390
313 après JC
Edit de Milan : Reconnaissance officielle du christianisme (Empire romain)
Le rôle principal de « l’architecture » passe des temples à l’architecture chrétienne.

Avant l’édit de Milan, le polythéisme était dominant dans l’Empire romain et l’on croyait à une variété de dieux et de religions. Les croyances étaient centrées sur les dieux de la mythologie romaine, le culte de l’empereur en tant que religion d’État, les divinités gardiennes domestiques et les religions orientales. Le christianisme était initialement minoritaire et parfois persécuté, mais il fut officiellement reconnu par l’édit de Milan en 313, puis se répandit dans tout l’Empire romain.

476
Chute de l’Empire romain d’Occident
Le « propriétaire architectural » devient une tribu germanique ayant des racines dans la culture forestière.

Après la chute de l’Empire romain d’Occident, les peuples germaniques ont tenté d’imiter l’architecture romaine, mais les contraintes techniques les ont contraints à rechercher leur propre style. C’est ainsi qu’est née l’architecture romane, qui s’est développée dans diverses régions d’Europe du Xe au XIIe siècle.

Les caractéristiques de l’architecture romane comprennent un extérieur majestueux avec des murs épais et de petites fenêtres, des arcs en plein cintre, un style basilique avec une nef et des transepts et des décorations avec des sculptures et des fresques.

~ 6 C Architecture paléochrétienne
10-12°C
roman

Imaginez qu’il ait fallu plus de 500 ans au peuple germanique, une culture du bois, pour développer le style architectural roman dans la culture de la pierre de Rome.

12 – 15°C
gothique

Bien que le style roman ait été développé principalement à des fins d’architecture d’église, il restait plusieurs problèmes à surmonter, tels que des problèmes structurels, d’éclairage et de décoration.

Problèmes structurels : des murs plus épais augmentaient le poids total, rendant difficile la construction d’églises plus hautes. De plus, la technologie permettant de construire des structures supportant de grands espaces n’avait pas encore été développée.

Éclairage : Comme les fenêtres devaient être petites, l’intérieur de l’église semblait sombre.

Décoration : Les décorations telles que les sculptures et les fresques étaient abondantes, mais leur poids mettait à rude épreuve la structure du bâtiment.

Le style gothique est né de recherches répétées visant à surmonter ces problèmes. C’était l’architecture de l’Europe, une histoire de fusion de trois contradictions, créée par la fusion de la culture de la pierre de l’architecture gréco-romaine et de la culture du bois de l’architecture germanique. Cela a quelque chose en commun avec la philosophie actuelle de « diversité et inclusion ».

Les éléments caractéristiques de l’architecture gothique, tels que les arcs brisés, les voûtes d’ogives et les arcs-boutants, se sont développés en France au XIIe siècle, notamment en Île-de-France. Cette région est connue comme le berceau de l’architecture gothique.

Avant que Georges Vasari ne le nomme architecture gothique en 1550, ce style architectural s’appelait Opus Francigenum. Ce nom reflète le développement et la diffusion de l’architecture gothique dans le royaume franc. En raison de l’influence de Vasari, le terme « gothique » est devenu largement utilisé et est encore connu sous ce nom aujourd’hui.

années 1450
Bible de Gutenberg
Johannes Gutenberg, ?1398 – 1468 (Saint Empire romain germanique|Allemagne)
Vulgarisation de l’imprimerie typographique. La communication d’informations par le biais de documents imprimés commence.

La Bible de Gutenberg, également connue sous le nom de Bible à 42 lignes, Bible Mazarin ou B42, est le plus ancien livre majeur imprimé à l’aide de caractères métalliques produits en série en Europe.

Transmission des informations avant impression

Manuscrits : Dans l’Europe médiévale, les livres étaient copiés à la main. Il s’agissait d’un processus très long et exigeant en main-d’œuvre, rendant les livres rares et coûteux.

Accès à l’information : un nombre limité de manuscrits permettait l’accès à l’information uniquement à un nombre limité de personnes. Les gens ordinaires recevaient des informations à travers les traditions orales et les peintures.

Transformation grâce à l’impression typographique

Production de masse : L’imprimerie a permis de produire des livres en grande quantité.

Baisse des prix : le prix des livres a baissé, ce qui les rend plus abordables pour un plus grand nombre de personnes.

Augmentation du taux d’alphabétisation : La diffusion des livres a augmenté le taux d’alphabétisation.

Diversification de l’information : Différents types de livres ont été publiés et les gens ont accès à davantage d’informations.

Diffusion des idées : L’imprimerie a joué un rôle majeur dans la diffusion d’idées telles que la Réforme et la Renaissance.

Année de première publication : 1485 (Italie)
Titre original : De re aedificatoria
Nom de l’auteur : Léon Battista Alberti
Lieu de naissance : Italie, nationalité : italienne
De re aedificatoria, title page of the 1541 edition

Le De Re Aedificatoria d’Alberti est un ouvrage pionnier sur la théorie architecturale de la Renaissance. Il réévalua les théories de Vitruve de la Rome antique et construisit sur cette base une nouvelle théorie architecturale. Ce livre s’adresse non seulement aux architectes mais également aux artistes et aux universitaires, et propose une discussion complète de la théorie et de la pratique de l’architecture. Alberti considérait l’architecture comme un art, pas seulement une technique, et mettait l’accent sur l’équilibre entre esthétique et fonction.

Année de publication de la première édition : 1486 (Italie)
Titre original : De architectura (latin)
Auteur : Vitruve (Rome antique)
Edité et imprimé par Giovanni Sulpizio da Veroli (Italie). Avant cela, tout était manuscrit.
Vers 1509 (Italie)
Lettre au Pape Léon X
Raffaello Sanzio
Principauté d’Urbino, Urbino : Italie
Lettre de Raphaël (Lettre au Pape Léon X)
Vers 1509 (Haute Renaissance) se trouve une lettre écrite à son patron Léon X (pape de la famille Médicis) pendant la période de pointe de l’art de la Renaissance italienne (1450-1527) dans l’histoire de l’art « gothique ». Renaissance italienne (Reconstruction de l’Italie (Rome) !). *Renaissance est un mot français.

“Quod vero Gothorum architectura sit tanquam lignorum ramorum quaedam erudita constructio, veluti in silvis ramis arborum, atque etiam in pagis, et sine ordine et proportione aliqua.”

“Qu’en effet l’architecture des Goths est comme une sorte de construction savante de branches d’arbres, comme dans les branches d’arbres dans les forêts, et même dans les villages, et sans aucun ordre ni proportion.”

Raphael (?), Presumed Self-Portrait, Florence, Uffizi Gallery_Sanzio_00

En Italie, du XVe au XVIe siècle, l’architecture gothique était souvent appelée architecture Tedesca. “Tedesca” signifie “style allemand” en italien et vient du fait que l’on pensait que l’architecture gothique était d’origine allemande.

Cependant, l’architecture gothique n’est pas d’origine allemande, mais est un style architectural qui s’est développé en France. Le nom « Tedesca Architecture » n’est donc pas nécessairement approprié.

En outre, certains architectes contemporains de Raphaël appelaient l’architecture gothique «architecture Barbarica» (Barbarica architettura). “Barbara” signifie “barbare” en latin et repose sur le préjugé selon lequel l’architecture gothique a été créée par des peuples barbares. Cela a des racines profondes ;

Les anciens Grecs appelaient les personnes dont les langues et les cultures étaient différentes des leurs « Barbaroi ».

Signification du mot “Barbaroi”

« Inaudible » : Le mot grec « Barbaros » est un adjectif signifiant « inaudible ». Pour les Grecs, les gens qui ne comprenaient pas leur langue ressemblaient à des animaux disant des bêtises.

« Sauvage » : Par conséquent, le mot « barbare » en est progressivement venu à signifier « barbare » ou « sauvage ». Les Grecs évaluaient les autres peuples en fonction de leur propre culture et civilisation. Les Barbaroi étaient considérés comme des gens dont la culture était inférieure à la leur.

Sujet du mot “Barbaroi”

Perses : Les Perses étaient un excellent exemple du peuple que les Grecs appelaient Barbaroi. Au 5ème siècle avant JC, une guerre éclata entre l’Empire perse et la Grèce, et les Grecs en vinrent à considérer les Perses comme des ennemis.

Autres peuples : D’autres peuples inconnus des Grecs, tels que les Scythes, les Celtes et les Égyptiens, ainsi que les peuples qui résistaient à leur domination, étaient appelés « Barbares ».

De cette manière, il n’y avait pas de nom clair pour le style architectural gothique de l’époque de Raphaël. Différents noms étaient utilisés et chaque nom avait une signification différente.

1550 (Italie)
“Biographie des artistes (Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori)”
Giorgio Vasari (Italie)
« Mais il est clair que l’architecture que l’on appelle aujourd’hui gothique a été inventée par les Goths ; de sorte qu’à cause des très grands espaces que composent les maisons et les édifices avec une telle profusion d’ordres, d’arcs, de colonnes, de pilastres, c’est une invention très laide et désorganisée, qu’il n’y ait ni ordre ni mesure en elle.

Georges Vasari mentionne le nom d’architecture gothique dans sa biographie des artistes (Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori). En qualifiant ce style architectural de « gothique », il relie ses origines aux Goths.

Frontespizio della prima e seconda parte delle Vite nell’edizione del 1568


Giorgio Vasari Selbstporträt

Perspective in the history of architecture

Who saw it?

EN

CODE:
« …On the other hand, the understanding of space creation has undergone continuous changes according to prevailing thoughts and circumstances. I believe it is worthwhile to consider this a little more closely… »

Huib Hoste, “De roeping der moderne architectuur.” 1918 De Stijl,

Original title: De architectura (Latin) Author: Vitruvius (Ancient Rome) Commissioned by: Emperor Augustus Date of publication: Probably between 30 BCE and 23 BCE
“De Architectura” or “The Ten Books on Architecture”

A monumental work on architecture by the Roman architect and writer Vitruvius of antiquity, who sought to synthesize the architecture of the Old Kingdom of Egypt to ancient Rome. Drawing on the techniques and ideals of beauty he inherited from the ancient Greeks, Vitruvius systematically presents a wide range of knowledge, including the three principles of architecture (firmitas, utilitas, and venustas), architectural theory, building materials, and construction techniques. Considered the oldest surviving book on architecture from the Roman point of view, it consists of 10 books.

Manuscript of Vitruvius; parchment dating from about 1390
AD 313
Edict of Milan: Official recognition of Christianity (Roman Empire)
The main role of “architecture” shifts from temples to Christian architecture

Before the Edict of Milan, polytheism was the mainstream in the Roman Empire, and a variety of gods and religions were believed in. The gods of Roman mythology, the worship of the emperor as the state religion, the patron deity of the household, and Eastern religions were the center of faith. Christianity was initially a minority and was sometimes persecuted, but it was officially recognized by the Edict of Milan in 313, and it subsequently spread throughout the Roman Empire.

476
Fall of the Western Roman Empire
The “builders” shift to the Germanic peoples with roots in forest culture

The “builders” shift to the Germanic peoples with roots in forest culture
After the fall of the Western Roman Empire, the Germanic peoples tried to imitate Roman architecture, but due to technical limitations they began to seek their own style. This is how Romanesque architecture was born, which developed in various parts of Europe from the 10th to the 12th centuries.

Characteristics of Romanesque architecture include a heavy exterior with thick walls and small windows, semicircular arches, a basilica style with a nave and transepts, and decorations with sculptures and frescoes.

~ 6th C Early Christian Architecture
10th – 12th C
Romanesque

Imagine that it took more than 500 years for the Germanic people, a culture of wood, to adapt Roman architecture, a culture of stone, into the Romanesque style.

12th – 15th C
Gothic

The Romanesque style developed mainly for the purpose of church architecture, but there were several problems to overcome, such as structural problems, lighting, and decoration.

Structural problems: The overall weight of the walls increased by making them thicker, making it difficult to build tall churches. In addition, the technology to build structures that could support large spaces had not yet been developed.

Lighting: Because the windows had to be small, the interior of the church felt dim.

Decoration: There was an abundance of decoration such as sculptures and frescoes, but the weight of the decoration put a strain on the structure of the building.

The Gothic style was born as a result of repeated research to overcome these problems. This was the architecture of “Europe,” a history of the fusion of the three contradictions that arose from the fusion of the stone culture of Greek and Roman architecture and the wood culture of Germanic architecture. This is something that is in line with the current idea of ​​”diversity inclusion.”

Characteristic elements of Gothic architecture, such as the pointed arch, rib vault, and flying buttress, were developed in 12th-century France, particularly in the Île-de-France region, known as the birthplace of Gothic architecture.

Before Georges Vasari coined the term “Gothic architecture” in 1550, the style was known as “Opus Francigenum,” a name reflecting its development and spread in the Frankish Kingdom. Due to Vasari’s influence, the name “Gothic” came into widespread use, and is still known by that name today.

1450’s
Gutenberg Bible
Johannes Gutenberg, ?1398 – 1468 (Holy Roman Empire|Germany)
The spread of movable type printing. The beginning of the transmission of information through printing.

The Gutenberg Bible, also known as the 42-line Bible, Mazarin Bible, or B42, is the oldest major book printed using mass-produced metal type in Europe.

Information transmission before movable type printing

Manuscripts: In medieval Europe, books were copied by hand. This was a very time-consuming and labor-intensive process, making books rare and expensive.

Access to information: Because manuscripts were limited, only a limited number of people had access to information. The general public obtained information through oral tradition, paintings, etc.

Transformation through movable type printing

Mass production: Movable type printing made it possible to mass-produce books.

Lower prices: Book prices fell, making them available to many more people.

Increased literacy: The widespread availability of books led to an increase in literacy rates.

Diversification of information: As more types of books were published, people were exposed to more information.

Spread of ideas: Letterpress printing played a major role in the spread of ideas, such as those of the Protestant Reformation and the Renaissance.

First published in 1485 (Italy)
Original title: De re aedificatoria
Author: Leon Battista Alberti
Birthplace: Italy, Nationality: Italian
De re aedificatoria, title page of the 1541 edition

Alberti’s “De re aedificatoria” is a pioneering work in architectural theory during the Renaissance. He reevaluated the theory of Vitruvius of ancient Rome and built a new architectural theory based on it. This book is aimed not only at architects but also at artists and scholars, and comprehensively discusses both the theory and practice of architecture. Alberti viewed architecture as an art, not just a technique, and emphasized the balance between aesthetics and function.

First published in 1486 (Italy)
Original title: De architectura (Latin)
Author: Vitruvius (Ancient Rome)
Edited and printed by Giovanni Sulpizio da Veroli (Italy). Before that, there were only handwritten copies.
Around 1509 (Italy)
Letter to Pope Leo X
Raffaello Sanzio
Duchy of Urbino, Urbino: Italy
“Letter to Pope Leo X” Around 1509 (High Renaissance) is a letter addressed to his patron, Pope Leo X (a pope from the Medici family), during the heyday of Italian Renaissance art (1450-1527) in art history. It is seen from the perspective of “Gothic” and Italian Renaissance (the revival of Italy (Rome)!). *Renaissance is French.

“Quod vero Gothorum architectura sit tanquam lignorum ramorum quaedam erudita constructio, veluti in silvis ramis arborum, atque etiam in pagis, and sine ordine and proportione aliqua.”

“That indeed the architecture of the Goths is like a kind of learned construction of the branches of trees, as in the branches of trees in forests, and even in villages, and without any order or proportion.”

Raphael (?), Presumed Self-Portrait, Florence, Uffizi Gallery_Sanzio_00

In Italy from the 15th to the 16th century, Gothic architecture was often called “Tedesca architettura.” “Tedesca” means “German” in Italian, and comes from the idea that Gothic architecture was of German origin.

However, Gothic architecture is not of German origin, but an architectural style that developed in France. Therefore, the name “Tedesca architecture” is not necessarily appropriate.

Also, some architects who were contemporaries of Raphael called Gothic architecture “Barbarica architettura.” “Barbara” means “barbarian” in Latin, and is based on the prejudice that Gothic architecture was created by barbarian people. This is a deep-rooted prejudice, and

The ancient Greeks called people with languages ​​and cultures different from their own “Barbaroi.”

The meaning of the word “Barbaroi”

“Deaf”: From the Greek word “barbaros” “Barbaros” is an adjective meaning “unintelligible.” To the Greeks, people who could not understand their language sounded like animals speaking meaningless words.

“Barbarians”: Therefore, the word “barbaroi” gradually came to mean “savage” or “uncivilized.” The Greeks evaluated other peoples based on their own culture and civilization. And “barbaroi” were considered people with a culture inferior to their own.

Target of the word “barbaroi”

Persians: A representative example of a people that the Greeks called “barbaroi” is the Persians. In the 5th century BC, a war broke out between the Persian Empire and Greece, and the Greeks began to view the Persians as enemies.

Other peoples: In addition to these, peoples unknown to the Greeks, such as Scythians, Celts, and Egyptians, or peoples who resisted their rule, were called “barbaroi.”

Thus, there was no clear name for the Gothic architecture style in Raphael’s time. There were many different names used, each with a different connotation.

1550 (Italy)
Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori)
Giorgio Vasari, Italy
“But the thing is certainly clear, that the architecture that today is called Gothic was invented by the Goths; so that due to the very large spaces that houses and buildings make up with such a profusion of orders, arches, columns, pilasters, it is a very ugly and disorganized invention, that there is no order or measure in it.”

Giorgio Vasari mentions the name Gothic architecture in Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori. By calling this architectural style “Gothic,” he links its origins to the “Goths.”

Frontespizio della prima e seconda parte delle Vite nell’edizione del 1568
Giorgio Vasari Selbstporträt